Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
(a továbbiakban: ÁSZF)
hatályos: 2015. szeptember 15. napjától)

 

A jelen dokumentum tartalmazza a Fairline Menők Lapja Korlátolt Felelősségű Társaság
által üzemeltetett weboldal használatára, a weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket (ÁSZF).
A szerződés nyelve magyar.
 
A weboldal működésével, feltételeivel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a jelen dokumentumban, valamint a weboldalon megadott elérhetőségeinken a felhasználók szíves rendelkezésére állunk.
 
A hatályos ÁSZF szövege folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  
www.ungarische-dienstleistungen.at

1.  Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Fairline Menők Lapja Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 9431 Fertőd, Mentes Mihály utca 7. 1. em. 1/a.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: fairline@menoklapja.hu
A szolgáltató nyilvántartását vezető hatóság: Győri Törvényszék
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 08-09-023151
A szolgáltató adószáma: 23827961-1-08
A szolgáltató közösségi adószáma: HU23827961

 

2.  Alapvető rendelkezések:

Jelen általános szerződési, felhasználási feltételek 2015. szeptember 15. napjától visszavonásig hatályosak.

Jelen felhasználási, szerződési feltételek a weboldalon elérhető szolgáltatásaink körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő feltételeket, körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi elektronikus szolgáltatásra, hirdetésre kiterjed, mely a  www.ungarische-dienstleistungen.at weboldalon található weboldalon keresztül történik, úgyszintén kiterjed valamennyi Felhasználóra.

A jelen ÁSZF alapján felhasználónak minősül a weboldalon keresztül hirdető egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság, valamint a hirdetőkkel a weboldalon keresztül kapcsolatot felvevők (megrendelők).

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a  weboldalon keresztül történő hirdetés megjelenítésére, kezelésére, a hirdetőkkel történő kapcsolatfelvételre vonatkozik.

A weboldal szolgáltatásait Felhasználóként magyarországi, vagy külföldi székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, természetes személy jogosult igénybe venni, aki/amely magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

Az ÁSZF módosításakor a módosításokkal egységes szerkezetben szerkesztett ÁSZF-et köteles a Szolgáltató a weboldalon közzétenni. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Az ÁSZF módosításának hatálybalépéséig megrendelt szolgáltatásokra még az előző ÁSZF rendelkezései irányadóak.

 

3. A Weboldal használatára vonatkozó rendelkezések:

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon eléri, olvassa, böngészi – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weblapnak-, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.
A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés mindig zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősségét.

 

4. Szerzői jogi kérdések:

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, illetve annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weblapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Felhasználó és a weboldalt felkereső megrendelő a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal további használatára, terjesztésére, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

5. Szolgáltatások

A weboldalon a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon a Felhasználó egyéni vállalkozását, gazdasági társaságát hirdetheti meghatározott díj ellenében és időtartamban. A Szolgáltató az egyes Megrendelők és a Felhasználók között közvetítői tevékenységet végez, a Megrendelő  a weblapon keresztül veheti fel a kapcsolatot  a  hirdető céggel, egyéni vállalkozással.
A megrendelő megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét, címét, valamint a kiválasztott céget, egyéni vállalkozást amely részére adatait a Szolgáltató továbbítja.
A megadott személyes adatok kezelésének időtartama:
-a megkeresett hirdető hirdetésének lejártáig, ami minimum 3 hónap, vagy
-az érintett kérésére történő törlésig.
 
A jelen ÁSZF elfogadásával az adatkezeléshez, adattovábbításhoz az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
 

A hirdetés időtartama lehet a felhasználó választása szerint:
-negyedéves,
-féléves,
-éves.
 
A Megrendelő hirdetéséért, annak tartalmáért, a Felhasználó által megrendelt termék, vagy szolgáltatás milyenségéért a Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik. A jogszabályba, vagy erkölcsi normákba ütköző hirdetést a Szolgáltató a Megrendelő figyelmeztetését követő 48 óra elteltével -amennyiben a Megrendelő nem változtatja meg hirdetését- jogosult a weboldalról eltávolítani, bárminemű, már megfizetett díj visszatérítési kötelezettsége nélkül.

 

6. A Weboldal használata, a hirdetés megjelenítésének menete:
 

A Felhasználó a fairline@menoklapja.hu e-mail címre ajánlatkérést küld vagy regisztrálja vállalkozását a Honlapon.
A Szolgáltató díjbekérő dokumentumot állít ki és emailben elküldi, mely alapján a Felhasználó pénzügyi utalást indíthat.
A pénzügyi teljesítéssel a Felhasználó jogosulttá válik a szolgáltatás igénybe vételére.
A Szolgáltató ezt követően a befizetésről számlát állít ki, melyet elektronikus úton PDF-ben vagy kézi számlatömb használatával postán juttat el a Felhasználóhoz.

 
A hirdetés megjelenítés díjának fizetési módja:

Előre utalással a következő bankszámlára:
Jogosult neve:  Fairline Menők Lapja Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlavezető pénzintézet: Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet               
Számlaszám: 59100906-11045809-00000000

A Hirdetés megjelenítésének feltétele a díj megfizetése.

Az elfogadott árajánlat szerinti díjnak a Szolgáltató számláján történő jóváírását követő 5 munkanapon belül a Szolgáltató köteles a megrendelt hirdetést a honlapon megjelentetni és ezzel egy időben egy belépési kódot biztosítani a hirdetés szerkesztéséhez a Felhasználónak, aki jogosult a hirdetésének tartalmán tetszőlegesen, saját felelősségére változtatni.

Rögzíti a Szolgáltató, hogy a díjfizetés és a hirdetés megjelenítése közötti időszakban végrehajtott árcsökkentés, akció az adott megrendelést nem érinti, pénzt a Szolgáltató vissza nem térít ebben az esetben.

Az Ügyfél által hiányosan vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető megjelenítési késedelemért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 

7. A megrendelés teljesítése

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 17 óráig. Amennyiben a megrendelés leadása munkanapokon 16 óránál későbbi időpontban, vagy nem munkanapon történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

8. Felelősség

A Szolgáltatót semmiféle kötelezettség, vagy felelősség nem terheli olyan hibáért, késedelemért a weboldalhoz történő hozzáférhetetlenségért mely a Szolgáltatón kívüli okból következett be.

A Szolgáltatót nem terheli semmiféle felelősség a weboldalon az egyes Felhasználók által közzétett hirdetések megszövegezéséért, valóságtartalmáért, a Felhasználók által a hirdetésben kínált termékek, vagy szolgáltatások milyenségéért, jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelőségéért.

A Szolgáltatót nem terheli semmiféle felelősség a tekintetben sem, hogy az adott hirdetés alapján mekkora számú megrendelés érkezik a Felhasználóhoz. Ennek alapján nincs helye sem díjcsökkentésnek, sem díj visszafizetésnek.

 

9. Vegyes és záró rendelkezések

A Weboldalon történő böngészés, illetve a Weboldal szolgáltatásának igénybe vétele feltételezi a Felhasználó és a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Felhasználó és a Megrendelő fenti ismereteinek hiányából adódó, valamint az Internet technikai korlátaiból adódó hibák folytán bekövetkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetésért, de a Szolgáltatót nem terheli felelősség semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be a Felhasználó, vagy a Megrendelő által használt számítógépen. A Felhasználót/Megrendelőt terheli az általa használt számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége (vírusírtó és spyware, malware, adware védelmi szoftverek illetve tűzfal használata, a védelmi szoftwerek és az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek letöltése)
  
A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Soproni Járásbíróság / Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 
 
Ezen ÁSZF eredetileg magyar nyelven készült. Az idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
 
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az „elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Fertőd, 2015. szeptember 15.